Sorry, this entry is only available in English

អចលនទ្រព្យ និងសំណង់

ខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពង់តែរើកចម្រើន វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការវិវឌ្ឍគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែកំណើននៃតម្រូវការយ៉ានច្រើនពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យ និងអ្នកប្រើប្រាស់។ ក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ ផ្តល់នូវប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឈានមុខគេផ្នែកទីផ្សារដែលក្នុងនោះវិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់ជាចំណុចស្នូលនៃប្រតិបត្តិការ។

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាដោយឈរលើអភិក្រមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងនវានុវត្តន៍ទៅលើការចុះអង្កេត ការព្រាងកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ និងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងជួយអតិថិជនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការអនុញ្ញាតផ្សេងៗតាមតម្រូវការពីអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

សេវាធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធានារ៉ាប់

ស្ថាប័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុកំពង់តែកើនសន្ទុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយក៏កំពង់តែប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលលិខិតបទដ្ឋាន និងការរំខានដែលបង្កទ្បើងដោយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។

យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់ពាក់ពន្ធ័នឹងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ធនាគារ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុននានាទំាងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។ យើងក៏ជួយអតិថិជនក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការអនុញ្ញាតឯកទេសពីអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល។

ដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) គឺកំពង់តែលេចរូបរាងទ្បើងនិងដើរតួរនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ លិខិតបទដ្ឋាននានាស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) ក៏នៅមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់នៅទ្បើយ។ ក្រុមការងារនៃក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ គឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងអភិក្រមថ្មីៗនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជាជំនួយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) នេះ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert: The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Sorry, this entry is only available in English You can download this legal alert via following link: Legal Alert : The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Legal Alert : Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Please download our legal alert via following link: Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Legal Alert: ‘Covid-19’ Law Promulgated Amidst the Subsequent Covid-19 Pandemic Community Infection in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Click below link to download the legal alert: English version Khmer version 

Legal Alert: Law on Government Securities

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert from link below: An & Lor – Legal Alert – Law on Government Securities

Legal Alert: The Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 2020.

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert from link below: Legal Alert on the Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 2020

សាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

មេធាវីក្នុងក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ ជាអ្នកជំនាញឈានមុខគេក្នុងវិស័យសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។ យើងផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់អតិថិជនទំាងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកទៅលើការបង្កើត និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការសាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជា និងនីតិបុគ្គលបរទេសដែលធ្វើការរកស៊ីនៅកម្ពុជា។

យើងក៏ផ្តល់ប្រឹក្សាទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមគ្នាក្នុងការរៀបចំឯកសារ និងទទួលបានការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជួយអតិថិជននៅគ្រប់ដំណាក់កាល និងនីតិវិធីនៃការដាក់បញ្ចូលគ្នានៃក្រុមហ៊ុន និងដំណើរការទិញកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមមេធាវីយើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែលើឯកសារច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ។ ការបកប្រែឯកសារតម្រូវឱ្យយល់ដឹងសន្ទានុក្រមច្បាប់​ និងក្រុមមេធាវីយើងខ្ញុំ ដែលបានធ្វើការលើឯកសារច្បាប់ប្រចាំថ្ងៃនឹងផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែច្បាប់តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ជាផ្នែកនៃសីលធម៌និងគុណតម្លៃនៃការិយាល័យយើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំគោរពទៅតាមវិធានការសម្ងាត់ជូនអតិថិជន និងធានាសង្គតភាព និងគុណភាពនៃការបកប្រែ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert : The Procedure for Certification and Recordal of Letter Granting Exclusive Rights on Mark in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert via following link: The Procedure for Certification and Recordal of Letter Granting Exclusive Rights on Mark in Cambodia

Legal Alert: The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Sorry, this entry is only available in English You can download this legal alert via following link: Legal Alert : The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Legal Alert : Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Please download our legal alert via following link: Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Legal Alert: Reminder of the Obligation Fulfillment to Submit the Financial Statements for the year 2020 to the Regulator

Sorry, this entry is only available in English Please click on the link below to download the legal alert: Legal Alert: Reminder of the Obligation Fulfillment to Submit the Financial Statements for the year 2020 to the Regulator

Legal Alert: ‘Covid-19’ Law Promulgated Amidst the Subsequent Covid-19 Pandemic Community Infection in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Click below link to download the legal alert: English version Khmer version 

Legal Alert: Registration Requirement for the Textile, Apparel, Travel Goods and Bag Export Sector with Better Factories Cambodia Programme is a Prerequisite for GSP Eligibility

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert from the link below: Registration Requirement for the Textile, Apparel, Travel Goods and Bag Export Sector with Better Factories Cambodia Programme is a Prerequisite for GSP Eligibility

Legal Alert: Cambodia’s New Law on the Management of Commercial Gambling

Sorry, this entry is only available in English Please download via link below: Cambodia’s New Law on The Management of Commercial Gambling

Legal Alert: The Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 2020.

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert from link below: Legal Alert on the Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 2020

ធានារ៉ាប់រង

យើងខ្ញុំប្រឹក្សាយោបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិលើកាតព្វកិច្ចអនុលោមភាពតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ និងផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេនៅក្នុងប្រត្តិបត្តិការសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។

យើងក៍ផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគាត់នៅក្នុងស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert: The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Sorry, this entry is only available in English You can download this legal alert via following link: Legal Alert : The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Legal Alert : Cambodia’s Bancassurance Business Regulation Aims at Strengthening Consumer Protection

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert via below link: Cambodia’s Bancassurance Business Regulation Aims at Strengthening Consumer Protection

Legal Alert: ‘Covid-19’ Law Promulgated Amidst the Subsequent Covid-19 Pandemic Community Infection in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Click below link to download the legal alert: English version Khmer version 

ការដោះស្រាយវិវាទតាមប្រព័ន្ធតុលាការ និងមជ្ឈត្តកម្ម

មេធាវីដោះស្រាយរឿងក្តីក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៃក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ គឺមានជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតុលាការ និងមជ្ឈត្តកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈស្មុកស្មាញជាច្រើននាពេលកន្លងមក។ មេធាវីរបស់យើងនឹងសហការជាមួយមេធាវីជំនាញដើម្បីដោះស្រាយករណីរប​ស់កូនក្តីរបស់យើងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។ មេធាវីរបស់យើងនឹងជួយអតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងវិវាទបន្ថយហានិភ័យ និងផ្តល់ដំណោះស្រាយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលល្អប្រសើរបំផុត។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert: The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Sorry, this entry is only available in English You can download this legal alert via following link: Legal Alert : The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Legal Alert: The High Court Of Singapore Recognized And Granted Leave To Enforce NCAC Arbitral Award

Sorry, this entry is only available in English Please download: The High Court Of Singapore Recognized And Granted Leave To Enforce NCAC Arbitral Award

ពលកម្ម និង ការងារ

មេធាវីនៅក្នុងក្រុមដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ការងារនៃក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ យើងបានចូលរួមផ្តល់ប្រឹក្សាគ្រប់ទិដ្ឋភាពដល់និយោជកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាលើ​ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យការងារដែលពួកគេជួបប្រទះក្នុងដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះផ្តល់ប្រឹក្សាលើសៀវភៅគោលការណ៍គោលនយោបាយកម្មករនិយោជិតដើម្បីជាជំនួយដល់និយោជកពាក់ព័ន្ធនឹងការសើបអង្កេត ការដាក់វិន័យ និងការផ្តាច់កិច្ចសន្យា។

យើងក៏ជួយអតិថិជនរបស់យើងផងដែរដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសំខាន់ៗសម្រាប់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន​ និងកម្មករនិយោជិតពីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert : Action Plan to Resume the Factory/Enterprise Operation Proposed by the Tripartite Working Group

Sorry, this entry is only available in English Please download our legal alert via following link: Action Plan to Resume the Factory/Enterprise Operation Proposed by the Tripartite Working Group

Legal Alert: ‘Covid-19’ Law Promulgated Amidst the Subsequent Covid-19 Pandemic Community Infection in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Click below link to download the legal alert: English version Khmer version 

Legal Alert: Registration Requirement for the Textile, Apparel, Travel Goods and Bag Export Sector with Better Factories Cambodia Programme is a Prerequisite for GSP Eligibility

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert from the link below: Registration Requirement for the Textile, Apparel, Travel Goods and Bag Export Sector with Better Factories Cambodia Programme is a Prerequisite for GSP Eligibility

ពន្ធ

ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាច្រើនកំពង់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដោយសារការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធយ៉ាងតឹងរឹង និងការប្រែប្រួលលិខិបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ។

ជំនាញរបស់យើងគឺគ្របដណ្តប់ទៅលើការរៀបចំឯកសារពន្ធ ពន្ធក្រុមហ៊ុន ពន្ធប្រថាប់ត្រា និងពន្ធអចលនទ្រព្យ។ល។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

កម្មសិទ្ធបញ្ញា និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ខណៈពេលដែលមានការការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធឌីជីថល អ្នកវិនិយោគជាច្រើនចាប់ផ្តើមទទួលស្គាល់ថាកម្មសិទ្ធបញ្ញាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកកំពង់ស្វែងរកការការពារកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់អ្នក និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់អ្នក មេធាវីរបស់យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប្រឹក្សាជាក់ស្តែងដើម្បីធានាការពារកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់អ្នក និងជួយអ្នកទទួលបានផលចំណេញទៅលើការវិនិយោគ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានត្រឹមត្រូវ។ ក្រុមប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់ក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ មានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៅលើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធបញ្ញាគ្រប់ប្រភេទរួមមានសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម សិទ្ធអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធលើការរចនា ប៉ាតង់ ដូម៉ែន ការការពារទិន្នន័យ បច្ចេកវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការផ្សព្វផ្សាយ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert : The Procedure for Certification and Recordal of Letter Granting Exclusive Rights on Mark in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Please download the legal alert via following link: The Procedure for Certification and Recordal of Letter Granting Exclusive Rights on Mark in Cambodia

Legal Alert: The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Sorry, this entry is only available in English You can download this legal alert via following link: Legal Alert : The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Legal Alert : Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Please download our legal alert via following link: Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

ទូរគមនាគមន៍

មេធាវីរបស់យើងផ្តល់យោបល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន និងប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទៅលើលក្ខខណ្ខតម្រូវដោយលិខិតបទដ្ឋាន អនុលោមភាពតាមច្បាប់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងទូរគមនាគមន៍។

យើងក៏ជួយអតិថិជនក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ឱ្យទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការស្នើសុំការអនុញ្ញាត។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Legal Alert: The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Sorry, this entry is only available in English You can download this legal alert via following link: Legal Alert : The New NCAC Rules 2021 Introduces New Key Features

Legal Alert : Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Sorry, this entry is only available in English Please download our legal alert via following link: Notice on the Provision of License or Approval for E-Commerce Service Providers in Cambodia

Legal Alert: Sub-decree on the Establishment of National Internet Gateway

Sorry, this entry is only available in English You may download this legal alert via following link: Sub-Decree on the Establishment of National Internet Gateway

រ៉ែ និងថាមពល

នៅក្នុងសត្សវត្សទី២១នេះ វិស័យរ៉ែ និងថាមពលរួមបញ្ចូលប្រេងកាត ឧស្ម័នធម្មជាតិ អគ្គិសនី ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ថាមពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងប្រភេទថាមពលដទៃទៀតទទួលឥទ្ធិពលដោយមិនអាចស្មានទុកពីបម្រែបម្រួលតម្លៃទីផ្សារ ។

ដើម្បីបម្រើអតិថិជននៅក្នុងវិស័យរ៉ែ និងថាមពលនៅក្នុងបរិការណ៍ប្រឈមនេះ យើងបានរៀបចំក្រុមអ្នក​ច្បាប់​មក​ពី​ក្រុម​ដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីចូលរួមដោយសាមគ្គីភាពផ្តល់ដោះស្រាយ ផ្លូវច្បាប់​​​ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងនវានុវត្តន៍​ ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យនេះ។

យើងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងលើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងរ៉ែ និងថាមពលរួមមានបញ្ហាបរិស្ថាន ការទទួលបានការអនុញ្ញាត និងអាជ្ញាបណ្ណផ្សេងៗ។ មេធាវីនៅក្រុមមេធាវី អន អេន ទ្បោ មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាន ធនធាន សុខសុវត្ថិភាពការងារ

បណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុពល និងសុវត្ថិភាពផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់អតិថិជន។

ក្រុមមេធាវីយើងខ្ញុំក៍ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជននៅលើបញ្ហាច្បាប់ ការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងអាជីវកម្មជុំវិញការផលិត ការបញ្ជូន ការចែកចាយ គោលនយោបាយ បទបញ្ញត្តិ ការលក់ និងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

 

យើងក៍ជួយតាមផ្លូវច្បាប់ដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងការ ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណថាមពល និងរ៉ែ ។

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងនវានុវត្តន៍​ ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យនេះ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ